Jdi na obsah Jdi na menu
 


Změny vyplívající z novely zákona nového občanského zákoníku

 Dovolujeme si tímto nabídnout pomoc při řešení zákonem stanovených povinností spojených se změnou občanského zákoníku, jehož součástí je také úprava spolků zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

Jedná se především o stanovy, ty jsou spolky povinny přizpůsobit a uvést do souladu s novou právní úpravou a názvem spolku a to v minimálním rozsahu přidáním zkratky z.s.

 

Podle znění zákona o veřejných rejstřících č. 304/2013 Sb. přebírají od 1. 1. 2014 agendu spojenou s registrací spolků (dosud občanských sdružení) místně příslušné rejstříkové soudy. Což znamená, že změny provedené v důsledku novely zákona se budou provádět u místně příslušného rejstříkového soudu ( pro okr. Kroměříž Krajský soud Brno ).    

Občanská sdružení, která se změní na spolky musí své stanovy upravit tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ.

  • změna stanov se musí provést do 1. ledna 2017
  • již od 1. ledna 2014 se ale části stanov, která jsou v rozporu s povinnými ustanoveními, nemohou používat
  • pokud spolek nezmění své stanovy tak, aby nebyly v rozporu s „povinnými“ ustanoveními NOZ, může jej soud po výzvě a stanovení dodatečné lhůty zrušit

Každá změna v zápise do spolkového rejstříku je zpoplatněna částkou 1000 Kč (soudní poplatek). Do rejstříku se zapisuje statutární orgán spolku a musí tam být všechny údaje o spolku (včetně stanov) aktuální. Proto je vhodné si stanovy upravit tak, aby se měnily jen sporadicky, stejně jako předseda spolku (či jiný statutární orgán). Pokud se tyto věci budou měnit, budete muset vždy platit 1000 Kč za soudní poplatek za každou změnu v zápise.

K návrhu na zápis (kromě vyplněného webového formuláře) nezapomeňte připojit:

   a)  stanovy,

   b)  zápis osvědčující průběh ustavující schůze,

   c)  zápis o rozhodnutí ustavující schůze o schválení stanov,

   d)  oprávnění  k  podnikatelské  nebo  jiné  činnosti,  pokud  není  tato  skutečnost  zjistitelná

        z informačních  systémů  veřejné  správy  nebo  jejich  částí,  které  jsou  veřejnými

        evidencemi, rejstříky nebo seznamy, ledaže se toto oprávnění nevyžaduje,  pokud  bude

        podnikání spolku představovat vedlejší činnost.

    e)  zápis o rozhodnutí o změně stanov,

    f)  listina osvědčující právní důvod užívání prostor, v nichž je umístěno sídlo spolku, jde-li

        o prohlášení vlastníka nemovitosti,  nesmí být starší 3 měsíců  a podpis  na něm musí být

       úředně ověřen.Každé ověření podpisů lze provést na úřadě za 30 Kč.